A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Ajankohtaista | Vammaisfoorumin kannanotto Kelan työelämätulkkauspalveluista

Vammaisfoorumin kannanotto Kelan työelämätulkkauspalveluihin liittyen

Vammaisfoorumi ry ja Vammaisfoorumin työllisyysryhmä haluavat tällä kannanotolla kiinnittää Kelan huomion työelämätulkkauksen laatuun ja merkitykseen tärkeänä osana tulossa olevaa Kelan järjestämää vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluiden kilpailutusta ja kilpailutuksen jälkeistä palvelun toteutusta.

Kelan järjestämisvastuulle kuuluvan vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tarkoitus on edistää vammaisen henkilön mahdollisuutta toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä, kuten laissa vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta todetaan lain tarkoitukseksi. Valitettavasti tulkkauspalvelun järjestämisen toteuttamisessa on kuitenkin, vielä kuuden vuoden jälkeenkin, suuria puutteita ja ongelmia, yhtenä suurimpana lain pykälän 10 sivuuttaminen käytännössä lähes täysin. Näihin ongelmiin niin asiakkaat ja asiakasjärjestöt kuin palveluntuottajatkin ovat toimittaneet Kelalle kokemuksiin pohjautuvia parannus- ja korjausehdotuksia. Nämä on pääsääntöisesti kuitenkin jätetty Kelassa huomiotta palvelua kehitettäessä.

Tulkkauspalvelun toimivuus tai toimimattomuus vaikuttaa sen käyttöön oikeutettujen henkilöiden yhdenvertaisuuden toteutumiseen osaltaan joko positiivisesti tai negatiivisesti. Opiskelu ja työelämä ovat molemmat erityisen tärkeitä vammaisten tulkinkäyttäjien kannalta, jotta heidän osaamisensa pääsee täysin esiin tulkkauspalvelun avulla.

Yhtenä tärkeänä esimerkkinä on työelämätulkkauksen järjestäminen, joka näinä vaikeina taloudellisina ja suurtyöttömyyden aikoina saattaa huomattavasti heikentää työelämään pyrkivien tai työelämässä jo olevien tulkkauspalvelua käyttävien henkilöiden mahdollisuuksia siellä pysymiseen ja työelämässä etenemiseen. Pahimmassa tapauksessa työelämätulkkauksen toimimattomuus saattaa johtaa tulkkauspalvelua käyttävän työntekijän irtisanomiseen.

Työelämätulkkauksen tarkoitus on tulkkauspalvelulain tarkoituksen mukaan edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan, tässä tapauksessa erityisesti työyhteisön, jäsenenä. Tällä hetkellä työelämätulkkauksen järjestäminen on toiminut täysin päinvastoin ja useimmiten heikentänyt työntekijän asemaa työyhteisössä.

Puhe-, kuulo- ja kuulonäkövammaisten työntekijöiden työelämätulkkaus on tärkeä osa tulkkauspalvelun käyttäjien pysymistä työelämässä ja yhdenvertaisuuden edistämistä työelämä- ja työllisyysrintamalla. Näitä henkilöitä työskentelee eri vaativuustasoisissa tehtävissä suorittavista tehtävistä aina asiantuntija- ja johtotehtäviin.

On ensiarvoisen tärkeää, että tulevassa tulkkauspoalveluiden kilpailutuksessa työelämätulkkaus on huomioitu omana erillisenä tulkkaustuotteena esimerkiksi opiskelutulkkauksen tavoin. Näin työelämätulkkauksen jatkumo ja laatu voitaisiin turvata mahdollisimman hyvin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tulkkaus järjestetään vain asiakkaan toivomien ja/tai hyväksymien muutamien tiettyjen tulkkien toteuttamana, esimerkiksi valtuuttamalla jokin palveluntuottaja hoitamaan yksittäisen työpaikan kaiken työelämätulkkaustarpeen.

Työelämätulkkauksen merkitys, laatu ja toimivuus eivät vaikuta ainoastaan yksilöön, jolle tulkkauspalvelua tuotetaan, vaan ne vaikuttavat myös kuulovammaisen, kuulonäkövammaisen ja puhevammaisen henkilön lähityöyhteisöön. Nyt voimassa olevalla kilpailutuskaudella työelämässä olevien tulkkauspalveluun oikeutettujen henkilöiden työnteko on vaikeutunut selkeästi. Asiakkaan ajoissa tehdyt tilaukset välitetään tulkeille vasta hyvin viimetipassa, mikä on johtanut siihen, ettei samoja tulkkeja saada tulkkauksen jatkumoa turvaamaan. Tämän tuloksena tulkit vaihtuvat jatkuvasti ja tämä aiheuttaa sen, etteivät tulkit pysty yleensä valmistautumaan työhönsä etukäteen. Tai tuloksena on se, ettei tilaukseen enää löydy tulkkia ollenkaan.

Tulkkien suuri ja jatkuva vaihtuvuus on aiheuttanut turhautumista työntekijöiden lisäksi myös heidän työnantajissaan, esimiehissään sekä työtovereissaan eli koko lähityöyhteisöissä. Syynä turhautumiseen on tulkkien suuren vaihtuvuuden aiheuttama tilanne, jolloin uudet tulkit eivät useimmiten tunne ko. alaa, jota pitäisi tulkata, saati sitten asiakastaan ja tämän työyhteisöä, joiden kaikkien tuntemisella on suuri merkitys tulkkauksen sujumiseen.

Tulkinkäyttäjän pitää aina uudestaan ”kouluttaa” uusi tulkki asioihin ja työyhteisöön sisälle, mikä taas haittaa tilanteessa hänen täysipainoista työhönsä paneutumista ja siitä suoriutumista. Tulkinkäyttäjä ei siis pääse näyttämään omaa osaamistaan ja olemaan muiden silmissä se asiantuntija, joka todellisuudessa työssään on. Tämä haittaa myös työyhteisöä, sillä tulkkauksen tasalaatuisuus ei toteudu vaan heittelee suurestikin, mihin muun työyhteisön pitää myös sopeutua sen sijaan, että tulkki ja tulkkaus olisivat ”huomaamattomia”.

Lisäksi toistuvien, yksittäisten työelämätulkkaustilauksien tekeminen perusteluineen vie liian paljon tulkkaustilausta tekevän työntekijän aikaa muulta työltä, koska työntekijä joutuu perustelemaan yhä uudestaan toivetulkkien saamiselle ja laittaa tarkempia tilaustietoja uusia tulkkeja varten. Edellä mainitut asiat voivat johtaa myös työntekijän työuupumukseen ja -stressiin.

Esitämme Kelalle seuraavia toimenpiteitä tulevalle kilpailutuskaudelle huomioitaviksi ja toteutettaviksi:

1. Työelämätulkkaus tulisi olla erillinen tuote, jolla voidaan taata työelämätulkkauksen jatkumo ja sitä kautta tulkkauksen laatu.

2. Työelämätulkkauksen tilaukset tulee välittää heti tulkeille, ensisijaisesti tietyille samoille tulkeille/samalle palveluntuottajalle, jotka tuntevat ko. alan ja työyhteisön, jotta tulkkauksen laatu saadaan varmistettua.

3. Asiakkaan toiveet tulee huomioida työelämätulkkaustilauksissa ensisijaisina tulkkikiinnityksinä tilauksiin.

Hankintaprosesseissa ja kilpailutuksessa asiakkaiden osallistuminen ja osallisuus palvelun muotoilemiseen ja palvelun toiminnallisuus asiakkaan näkökulmasta on tärkeä huomioida jatkossa nykyistä paremmin. Vammaisten ihmisten osallistumista ja osallisuutta heitä koskevien asioiden käsittelyssä on vahvistettava, kuten YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista edellyttää.

Helsingissä 9.11.2016

Vammaisfoorumin hallitus
Vammaisfoorumin työllisyysryhmä

Lisätietoja: pääsihteeri Pirkko Mahlamäki, pirkko.mahlamaki@vammaisfoorumi.fi, puh 044 567 9077

Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 14.11.2016 Webmaster