A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Ajankohtaista | Vammaisfoorumin ja Vammaisfoorumin työllisyysryhmän kannanotto

Vammaisfoorumin ja Vammaisfoorumin työllisyysryhmän kannanotto

Kela/tulkkauspalvelujen hankinnasta vastaavat: hankintapalvelut@kela.fi

Vammaisfoorumi on 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 280 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. Vammaisfoorumin työllisyysryhmässä toimivat Vammaisfoorumin jäsenjärjestöjen työllisyysasiantuntijat.

Kelan tulkkauspalveluiden kilpailutuksen vaikutukset vammaisten henkilöiden asemaan työelämässä ja miksi tulkkauspalvelut tulee irrottaa kilpailutuksen piiristä

Kela tiedotti 19.9.2017 tehneensä tulkkauspalvelun hankintapäätökset lähivuosille. Hankinnassa Kela on pienentänyt huomattavasti hankittavien tulkkiresurssien määrää. Kaikissa tulkkauspalveluun oikeutetuissa asiakasryhmissä (TPL 133/2010, 5 § tulkkauspalvelun edellytykset: ---henkilöt, joilla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma) ja heidän etujärjestöissään on herännyt suuri huoli resurssien riittävyydestä ja laadusta 1.1.2018 alkaen.

Kelan mukaan hankinnan tavoitteena oli varmistaa riittävä ja laadukas tulkkauspalvelu vammaisille henkilöille. Tämä tavoite ei kuitenkaan toteudu nyt minkään asiakasryhmän kohdalla, sillä viittomakielen tulkkien määrä vähenee lähes puolella, kirjoitustulkkien määrä puolittuu ja puhevammaisten tulkkien määrä pysyy ennallaan, vaikka asiakasmäärät ovat nousseet huomattavasti.

Kaikkien asiakasryhmien kohdalla tilanne heikkenee huomattavasti ensi vuoden alusta. Vammaisfoorumin työllisyysryhmä yhtyy etujärjestöjen huoleen siitä, miten tulkkauspalvelulain tarkoitus, ”edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä”, tulee toteutumaan jatkossa myös työelämässä?

Vammaisten henkilöiden työllistyminen ja työssä pysyminen avoimilla työmarkkinoilla on yhteiskunnassamme erittäin haasteellista ja työttömyysaste on moninkertainen verrattuna valtaväestön tilanteeseen. Kelan toteuttamalla kilpailutettujen tulkkiresurssien vähentämisellä tulee olemaan entistäkin suurempi kielteinen vaikutus yhdenvertaisuuden toteutumiseen mm. asiakkaiden ammattiin kouluttautumisessa (kaikilla koulutustasoilla), työllistymisessä ja työssä pysymisessä.

Jo tältä vielä meneillään olevalta hankintakaudelta tiedetään, että työelämätulkkauksen osalta Kelalla on ollut nykyresursseillakin suuria hankaluuksia vastata asiakkaiden tarpeisiin työelämän tilanteissa. Vähemmillä resursseilla se tulee olemaan vieläkin vaikeampaa. Pelkkä tulkkauksen määrällinen toteutuminen ei kuitenkaan riitä. Myös tulkkauksen laatu ja tulkkien asiantuntevat erityisosaamiset työelämään liittyvissä alakohtaisissa osaamisissa ovat tärkeitä. Nyt järjestetyn hankinnan tuloksena mm. tulkkien kielitaitoa ja saatavuutta ei ole huomioitu kilpailutuksen kriteereissä. Tästä johtuen mm. vaativan tason englantia osaavien tulkkien määrä vähenee niin viittomakielen, viitotun puheen kuin kirjoitustulkkienkin osalta, vaikka näiden osaajien tarve on päinvastoin kasvanut ja tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa mm. työelämän muutosten ja monikielisten työpaikkojen ja -tehtävien lisääntyessä.

Tulkkauspalvelulain mukaan myös työelämätulkkauksessa asiakkaan yksilölliset tarpeet tulee huomioida. Käytännössä tämä ei ole toteutunut, vaan Kela on jatkuvasti kaventanut ko. lainkohdan tulkintaa. Tämä on johtanut tilanteisiin, joissa asiakas ei ole saanut tarvitsemaansa tulkkauspalvelua työssään riittävässä määrin tai ollenkaan. Tulkkauspalveluiden puute ja kohtuuttomilta tuntuvat tiukentuneet kilpailutuskäytännöt haittaavat myös työllistyneiden asiakkaiden työyhteisön arkea. Tulkkaustilausten käsittelyjen kohtuuttoman pitkät ajat, sovittujen tapaamisten ja koulutusten peruuttamiset, työskenteleminen toimistossa ilman keskusteluyhteyttä kollegoihin tulkkauspalvelujen saamiseen liittyvien rajoitteiden takia ovat arkipäivää monelle tulkkauspalvelua käyttävälle asiakkaalle. Nämä heijastuvat myös työnantajien halukkuuteen palkata jatkossa kuulovammaisia, kuulonäkövammaisia ja puhevammaisia työntekijöitä, jos asianomistajien subjektiivinen oikeus tulkkauspalveluun ei toteudu tulkkauspalvelulain tarkoittamalla tavalla.

Kelan tulkkauspalveluiden kilpailutus ja toteutus sotii sekä tulkkauspalvelulakia, yhdenvertaisuuslakia että YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimusta vastaan. Kelan kilpailutus on johtamassa toimintaan, joka ei ole YK:n yleissopimuksen (vammaisten henkilöiden oikeuksista) 27. artiklan eikä yhdenvertaisuuslain 5 §:n ja 15 §:n mukaista eikä ylipäätään lain ja sopimuksen hengen mukaista toimintaa. Jo pelkästään näiden lakien perusteella, mutta ennen kaikkea vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta rajoittavana, tulee tulkkauspalvelut rajata kilpailuttamisen ulkopuolelle osana Vammaisfoorumin ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan käynnistämää Ei myytävänä! -kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamista.

Helsingissä 2.10.2017

Vammaisfoorumin ja Vammaisfoorumin työllisyysryhmän puolesta

Kalle Könkkölä
Vammaisfoorumin puheenjohtaja

Ilona Toljamo
Vammaisfoorumin varapuheenjohtaja

Lisätietoja: pääsihteeri Pirkko Mahlamäki, pirkko.mahlamaki@vammaisfoorumi.fi, puh. 044 567 9077.

Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 3.10.2017 Webmaster