A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Palvelut | Kommunikaatiopalvelut | Sosiaalishaptinen kommunikaatio | Haptiisit ja hapteemit

Haptiisit ja hapteemit

Tapaustutkimus kuurosokean henkilön kosketukseen perustuvan kommunikaation kehityksestä.

Tiivistelmä Riitta Lahtisen väitöskirjatutkimuksesta 2008.

Tiivistelmä

Tutkimus on ensimmäinen systemaattinen kuvaus kuurosokean henkilön kosketukseen pohjautuvan kommunikaation kehittymisestä. Laaja kirjallinen ja kuvallinen dokumenttiaineisto on koottu pääasiallisesti aikuisena kuurosokeutuneen ja kuulevan-näkevän informanttien vastavuoroisista kokemuksista 14 vuoden ajalta. Työ kuvaa haptisen järjestelmän omaksumista parisuhteessa, järjestelmän systemaattista kehittämistä ja kerätyn dokumenttiaineiston analyysiä. Aineistoa on täydennetty muilta kuurosokeilta henkilöiltä sekä kansallisesta ja kansainvälisestä kurssitoiminnasta saadulla dokumentoidulla palautteella. Aikuisena kuurosokeutuminen on usein etenevää, mikä edellyttää monimuotoisen kommunikaation jatkuvaa soveltamista. Vaikka henkilön itseilmaisu puheella/viittomalla säilyy, tiedon vastaanottamisen menetelmät vaihtuvat elämän aikana useaan kertaan.

Haptiisit koostuvat hapteemeista, kosketuksen osatekijöistä. Hapteemeja tutkiessa löytyi niiden määrittely, luokittelu ja kosketuksen monivivahteiset merkitykset. Haptiiseihin liittyy kokemus jaetusta henkilökohtaisesta kehoalueesta, kosketuskontaktin tarkoituksesta, kontekstista ja eri kommunikaatiokanavien käytöstä. Kommunikaatioetäisyydet muodostuvat täsmäetäisyydestä, arvioidusta etäisyydestä ja kosketusetäisyydestä. Fyysinen etäisyys jaetaan kauko-, pitkä-, keski- ja lähietäisyyteen. Sosiaalinen kehoavaruus sisältää haptiiseja lähettävät ja vastaanotettavat kehonosat ja kontaktialueet. Viestejä tuotetaan yhdellä tai kahdella kädellä, niihin liittyy eri käsimuotoja ja käden orientaatioita. Keholliseen kosketukseen liittyvät kehojen orientaatiot, asennot, asentotasot, kosketuspuolet ja sosiaaliset yhteiset toiminnat. Laajennettuun kehoavaruuteen sisältyvät ympäristö- ja tilannetekijät. Liikkeiden hapteemit ovat liikkeen ja liikeradan suunnat ja suunnan vaihtumiset keholla, liikkeen suunnat henkilöiden välillä, painovoima, nopeus, toistumistiheys, koko ja laajuus, pituus, kesto, liikkeen pysähdys, rytmin muutos, muoto, piilo- ja nähtävissä oleva liike. Merkityksen laajentumiseen sisältyy monikerroksellisia merkityksiä ja tunneilmaisuja.

Tutkimus kuvaa haptiiseja eri tilanteissa aistitietoa täydentävänä ja itsenäisenä kommunikaationa. Haptiisit ilmentävät sosiaalishaptista palautejärjestelmää, sosiaalisia pikaviestejä, keholle piirtämistä, kontakteja henkilöihin ja ympäristöön sekä liikkeillä opastamista. Haptiisien avulla voidaan järjestelmä ulottaa tunneprofiilien tuottamiseen, eri taiteiden kokemiseen sekä harrastusten ja kilpailujen välittämiseen. Uuden kommunikaatiojärjestelmän kehittämisen vaiheet on tutkimuksen aineistojen analyysin perusteella voitu ryhmittää vaiheisiin, joita ovat kokemuksellinen perehtyminen, sosiaalinen dekonstruktio, sosiaalishaptisen kommunikaation kuvauksen kehittäminen ja yleistäminen teoriaksi sekä niiden kautta haptiisien ja hapteemien käsitteellistäminen ja löytäminen. Haptiisien kuvaus ja niiden käyttö on sosiaalinen innovaatio, jota on opetettu myös kolmansille osapuolille.

Avainsanat: hapteemi, haptiikka, haptiisi, kosketus, kuurosokeus, liike, sosiaalishaptinen kommunikaatio, sosiaalishaptinen palautejärjestelmä, taktiili

Haptiisit ja hapteemit. Tapaustutkimus kuurosokean henkilön kosketukseen perustuvan kommunikaation kehityksestä. Väitöskirja 2008. Helsingin yliopisto, soveltavan kasvatustieteen laitos, erityispedagokiikka. ISBN 978-952-92-3112-6.

Tiivistelmä englanniksi:

Haptices and haptemes

A case study of developmental process in touch-based communication of acquired deafblind people

Abstract

This research is the first systematic, longitudinal process and development description of communication using touch and body with an acquired deafblind person. The research consists of observational and analysed written and video materials mainly from two informants´ experiences during period of 14 years. The research describes the adaptation of Social-Haptic methods between a couple, and other informants´ experiences, which have been collated from biographies and through giving national and international courses. When the hearing and sight deteriorates due to having an acquired deafblind condition, communication consists of multi-systematic and adaptive methods. A person`s expressive language, spoken or Sign Language, usually remains unchanged, but the methods of receiving information could change many times during a person’s lifetime.

Haptices are made from haptemes that determines which regulations are analysed. When defining haptemes the definition, classification and varied meanings of touch were discovered. Haptices include sharing a personal body space, meaning of touch-contact, context and using different communication channels. Communication distances are classified as exact distance, estimated distance and touch distance. Physical distance can be termed as very long, long, medium or very close. Social body space includes the body areas involved in sending and receiving haptices and applying different types of contacts. One or two hands can produce messages by using different hand shapes and orientations. This research classifies how the body can be identified into different areas such as body orientation, varied body postures, body position levels, social actions and which side of the body is used. Spatial body space includes environmental and situational elements. Haptemes of movements are recognised as the direction of movements, change of directions on the body, directions between people, pressure, speed, frequency, size, length, duration, pause, change of rhythm, shape, macro and micro movements. Haptices share multidimensional meanings and emotions.

Research describes haptices in different situations enhancing sensory information and functioning also as an independent language. Haptices includes social-haptic confirmation system, social quick messages, body drawing, contact to the people and the environment, guiding and sharing art experiences through movements. Five stages of emotional differentiation were identified as very light, light, medium, heavy and very heavy touch. Haptices give the possibility to share different art, hobby and game experiences.

A new communication system development based on the analysis of the research data is classified into different phases. These are experimental initiation, social deconstruction, developing the description of Social-Haptic communication and generalisation of the theory as well as finding and conceptualising the haptices and haptemes. The use and description of haptices is a social innovation, which illustrates the adaptive function of the body and perceptual senses that can be taught to a third party.

Keywords: deafblindness, hapteme, haptic, haptices, movement, social-haptic communication, social-haptic confirmation system, tactile, touch


Sosiaalishaptinen kommunikaatio
Laskettelu-haptiisit
Termejä ja viittomia
Haptiisit ja hapteemit
Pikaviestit
Mariellan haastattelu

Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 21.3.2014 Webmaster